Senát podpořil konec dětských dlužníku, novela omezuje vymáhaní dluhů z nezletilosti

Senát podpořil konec dětských dlužníku, novela omezuje vymáhaní dluhů z nezletilosti

Senát dnes schválil novelu občanského zákoníku, která má předcházet tomu, aby děti vstupovaly do dospělosti s dluhy. Vymáhání případného peněžitého dluhu dítěte bude možné jen do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost. Obdobně se ohraničí také vymáhání smluvních pokut. Veřejné instituce budou navíc moci odpouštět staré dětské dluhy bez obav z porušení povinností spojených se správou majetku.

Novela bude účinná od července a chce také znemožnit soudům vydat proti nezletilému platební rozkaz, rozsudek pro zmeškání a v určitých případech také rozsudek pro uznání. Zároveň jim nakazuje posílat obsílky i nezletilým starším 15 let, tedy nikoliv pouze jejich zákonným zástupcům. Nová pravidla pro dětské dluhy se budou vztahovat na lidi do 21 let věku.

Škodu, kterou způsobí dítě mladší 13 let, má podle novely hradit ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Z tohoto pravidla zavádí návrh dvě výjimky. Dítě bude odpovědné, pokud škodu způsobí skutkem majícím povahu úmyslného trestného činu, nebo pokud to dovolí jeho majetkové poměry. Jde například o případ, kdy dítě zdědí rozsáhlé jmění.

Práva věřitelů vládní novela brání tím, že současně zavádí ručení zákonného zástupce za dluhy, které přesahují jmění nezletilého. Bude se to týkat případů, kdy dluhy vzniknou na základě právního jednání, k němuž dal zákonný zástupce souhlas nebo které učinil za dítě. Omezení možnosti vymáhání peněžitých dluhů nezletilého zahrnuje i dluhy z nájmu bytu, které na dítě přešly po smrti nájemce, s nímž žilo ve společné domácnosti.

Komentáře