Volby do zastupitelstev územní samosprávy

V České republice existují dva druhy územních samosprávných celků – obce a kraje. Obce i kraje jsou samostatně spravovány zastupitelstvy. Funkční období zastupitelstev je čtyřleté.

Volby do zastupitelstev obcí a krajů se konají podle systému poměrného zastoupení.

 

Jak volit v zástupce územní samosprávy

 

Nejpozději tři dny před konáním voleb jsou občanům do poštovních schránek doručeny hlasovací lístky s podrobnými instrukcemi jak lístky správně vyplnit, aby byl hlas platný.

Volební právo je stejné jako u voleb do Poslanecké sněmovny (od 18 let), volič ovšem musí být přihlášen k trvalému pobytu v obci (pro obecní volby) či v obci, která náleží do územního obvodu kraje (pro krajské volby).

Pokud se v době voleb nemůžete zúčastnit voleb ve svém volebním okrsku (místo trvalého bydliště), můžete volit na voličský průkaz jinde.

Jde-li o cizince, právo volit mu musí přiznávat také mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána – v současné době je takovou mezinárodní smlouvou Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii. Občané členských států EU, kteří chtějí volit v obecních volbách, musí také požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů pro danou obec. Stálý seznam voličů vede příslušný obecní úřad.

Kandidátní listiny v obecních volbách jsou volné, volič tedy může vybírat kandidáty z více kandidátních listin. U krajských voleb jsou kandidátní listiny vázané a volič může udělit čtyři preferenční hlasy.

 

Úprava hlasovacího lístku v obecních volbách

 

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků může volič upravit lístek jedním z uvedených způsobů:

 • Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.
 • Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
 • Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva. Takto např. pokud má být voleno 11 členů zastupitelstva a je označena volební strana s 11 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je dáno označené volební straně 6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních šesti místech.

Takovéto možnosti kombinovat se říká panašování = volič může hlasovat pro jednu volební stranu, nebo pro jednotlivé kandidáty, či kombinovat hlasování pro stranu a pro kandidáty z různých volebních stran.

Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.

 

Jak kandidovat na zástupce územní samosprávy

 

Kandidátní listinu do obecních voleb mohou podat registrované strany a hnutí, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů, sdružení politických stran a / nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů (Je zde rozdíl oproti volbám do Poslanecké sněmovny a krajských zastupitelstev, kam mohou kandidovat pouze politické strany, hnutí a koalice).

Kandidátní listinu do krajských voleb mohou podat pouze registrované strany a hnutí.
Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dní přede dnem voleb registračnímu úřadu, kterým je pro účely voleb do zastupitelstev obcí obecní úřad v obcích.

 

Co musí kandidátní listina obsahovat:

 • název zastupitelstva obce
 • označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody vytvořeny
 • název volební strany a označení, o jaký typ volební strany jde, s uvedením názvu politických stran a politických hnutí
 • jména a příjmení kandidátů, jejich věk a povolání, část obce, nečlení-li se obec na části, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany nebo politického hnutí
 • pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla
 • jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandidát
 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo
 • jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta
 • podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta; podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, je-li ustavena

Ke kandidátní listině musí být přiloženo prohlášení kandidáta se souhlasem se svou kandidaturou a potvrzením, že mu nejsou známy překážky volitelnosti. Prohlášení je doplněno o potvrzení trvalého pobytu, datum narození a vlastnoruční podpis kandidáta.

Pokud kandiduje jako nezávislý kandidát, musí přiložit také petici s příslušným počtem podpisů voličů, kteří jej podporují. Tento počet uveřejní registrační úřad nejpozději 85 dnů přede dnem voleb. Počet je určité procento z počtu obyvatel obce, městské části, městského obvodu, popřípadě volebního obvodu.

Volby do zastupitelstev územně samosprávních celků probíhají na základě zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů., a vyhlášky č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů.

Zdroj: http://www.sblizenipolitikou.cz/